Zen Moment of the Day

Tasmanian Mountains, Australia

via
-